Baltų vyriškumas. Versija 2014

Versija 2011

Pareiga atstatyti Baltų vyriškumą. Versija 2014

 • Švietime, auklyboje, lavinime ir ugdyme pagrindinė problema vėlgi yra berniukų auklėjimas. Mergaitės ir taip geriau mokosi, yra pažangesnės. Moterys negali susitvarkyti su berniukais mokyklose, motina negali auklėti sūnaus (tai tiesiog neįmanoma be vyrų pagalbos). Jei švietimo sistemoje pradeda trūkti vyrų – visai švietimo sistemai kyla labai didelių problemų. Yra ištirta, kad moterys mokytojos nėra autoritetas berniukams, kad mokytojai vyrai žymiai geriau mokina berniukus ir atvirkščiai – mergaitės geriau mokosi iš moterų pedagogių.
 • Gamta taip sukūrusi moterį, kad joje ir taip į vidų įdėtos visos reikalingos savybės. Gimus vaikui galutinai išsiskleidžia visas moteriškumas, viskas ko reikia moters/motinos vaidmeniui atlikti. Todėl kai kuriose tautose sakoma, kad moteris apskritai neturi pareigų vyrui, nes ji ir taip pareiginga.
 • Tačiau su vyrais visiškai kitokia situacija – norėdamas jaustis lygiaverčiu greta moters vyras turi nuolat aštrinti savo protą, nuolat dirbti su savimi, savo sąmonės galių lavinimu, charakterio grūdinimu ir valios stiprinimu. Tautos klestėjimui visi vyrai turi dirbti rimtą bendrą darbą.
 • Dangaus dėsniai yra vyriškasis elementas.
 • Vyrų pareiga – susivienijimas. Tik jie tai gali padaryti visuomenėje/tautoje. Jei jie nevieningi – visuomene/tauta žlugs. Jei vyrai vieningi – visuomenė/tauta neiveikiama. Jie turi vienytis mąstyme, noruose, tiksluose, siekiuose, mintyje. Atkreipkite dėmesį – stipriose klestinčiose ir plintančiose tautose vyriškasis pradas aiškus ir ryškus. Žlungančiose – nusilpęs.
 • Vyrų ir ypač potencialiai aktyviausių, produktyviausių vyrų smegenims, protams būtinas ypatingas maistas – įkvepianti, įdomi, koncentuota, nepliaujamai nauja, tekanti filosofija, vis nauji vaizdiniai. Šio vaizdinių maisto kokybė turi nuolat augti. Šiam tikslui būtina nacionalinė filosofinė/išminties mokykla, protų centras, aukščiausio lygio mokslo centras – nuolatinis kokybiškų žinių kultivavimas.
Vyras ir moteris – Dangus ir Žemė
 • Kas yra Gamta – žemė ar dangus?
 • Kai lietuviai ir lietuvės kalba apie Gamtos argumenta (apeliacija į Gamtą) – dažniausiai kalbama apie gamtą tik kaip apie moteriškąji pradą, Žemę.
 • Tačiau tauta, kuri nesilaiko Dangaus įsakymų, netenka savo žemės.
 • Dangaus Tėvas kuria/emanuoja Šviesą ir įsakymus, o Motina Žemė gimdo butybes, kurių išgyvenimui reikalinga ne tik duona, bet ir dangiški vaizdiniai (žinios, mokslas, šviesa). Nė vienas augalas negali išgyventi be šviesos.
 • Būtybė ir tauta gali būti laiminga ir klestėti tik pusiausvyroje tarp Dangaus ir Žemės, tarp vyriškojo ir moteriškojo pradų.
 • Ryšys tarp būtybių ir pirmiausia tarp vyro ir moters, (Dangaus ir Žemės) yra pats trokštamiausias malonumas.
 • Stokojant ryšio sutrinka vaikų auklėjimo turinys ir visos švietimo sistemos šaknis. Švietimas yra vienintelis sprendimas visoms visuomenės (socialinems) problemoms.
 • Pagrindinis švietimo elementas – klausymas/klusnumas (tikėjimas) iš mokinio ir paslapčių atidavimas (pasiaukojantis rūpestingumas) iš žinančiojo.
 • Pati sąvoka “švietimas“ – nuo žodžio šviesa. Šviesa yra dangiškas elementas, o ne žemiškas.
 • Tik teisingi, tiesos žodžiai sutaiko kairę ir dešinę. Tik išgrynintas (dvasinis) mokymas sprendžia visus Tautos iššūkius.
 • Dangaus dėsnių laikymasis – tai vyriškojo elemento vietos, rolės ir pareigų atstatymas.
 • Dangaus dėsnių laikymasis – tai grįžimas prie doros, amžinųjų vertybių, dvasingumo (arba parinkite savo žodžius šiems dalykams įvardinti).
Lietuvių/baltų vyrų būklė ir iššūkiai
 • Lietuviai/baltai nyksta pavojingu greičiu, vaikų gimstamumas Lietuvoje jau ties demografinės agonijos riba (1.3 vaiko šeimoje), mums gresia Prūsų likimas ir mes privalome susiimti ir kažką daryti iš esmės.
 • O ką konkrečiai daryti – tiems kam nuoširdžiai rūpi lietuvių/baltų likimas būtina tartis, būtina ieškoti bendrų sprendimų. Mes privalome vienytis sukandę dantis, vienytis bet kokia kaina, kitaip liksime tik išnykusių tautų sąraše.
 • Pagrindinė mūsų problema – vyrų nevyriškumas – rodo apskritai visos tautos moralinį ir energetinį nusilpimą, nes tik vyrai yra aktyvusis pradas, energijos galios išgavėjai-generatoriai. Visuomenės ir Tautos galia ir vyriškumas – neatsiejami.
 • Ko gero pati didžiausia lietuvių ir gudų problema – pasaulinis vyrų išėjimo (suicidų) rekordas. Būtent tai aiškiausia rodo, kad tauta/visuomenė giliai serga, kad būtent vyruose yra problemos šaknys bei sprendimai.
 • Jei mes būtumėm nuoširdūs sau tai visiems savo vaikams turėtumėm sakyti – “vaikeli kuo greičiau bėk iš šitos šalies, kur nepaisoma įstatymų ir kurioje yra pasaulinis savižudybių rekordas, nes tai save susinaikinanti šalis“. Gaila ir deja tai yra mūsų Tėvynė.
 • Tyrimai Latvijoje parodė, kad yra daugybė universitetus baigusių puikių merginų, tačiau jos neturi už ko tekėti, nes vyrų trūksta, jų tiesiog nebėra fiziškai. Emigracijos dėsniai rodo, kad emigracija prasideda tada, kai masiškai pajuda moterys. Šiuo atveju moterys pajuda tuomet, kai vyrų masės, vyrų energijos kiekio pirmojoje (emigracijos kilmės) šalyje jau nebepakanka. 
 • Lietuvos moterys aiškiai sako, kad pažinčių procese, šokiuose lietuviai vyrai nebeturi galios, nemoka nei kalbinti, nei flirtuoti, neturi džiaugsmingumo ir jumoro, juos lengvai savo ryžtingu elgesiu nukonkuruoja užsieniečiai. Lietuvės (ir latvės) moterys tiesiog neturi ką daryti norėdamos turėti vaikų ir pilnavertį šeimyninį gyvenimą – jos priverstos rinktis užsieniečius.
 • Lietuvių vyrų ištižimą rodo kiti pavyzdžiai:
  • Karininkai skundžiasi, kad į armiją iš mokyklos atėję vaikinai yra išlepę, iš jų nieko neįmanoma padaryti.
  • Lietuvos armijos degradavimas ir išnykimas.
  • Esminius vyriškus Valstybės postus periminėja moterys: gynybos (krašto apsaugos), Valstybės Gynimo tarybos, nekalbant apie kitus pačius svarbiausius Valstybės postus. Deja tai todėl, kad vyrų (nekalbant apie tikrus vyrus) tiesiog nebėra, nėra iš ko rinktis.
  • Nesugebėjimas susitarti, bendradarbiauti, veikti komandiškai. Kiekvienam protingam vyrui aišku, kad didelė energija, didelis grobis, didelis klestėjimas, didelis malonumas pasiekiamas tik komandinėmis pastangomis ir partnerysčių dėka. Vienas lauke – ne karys. Tuo tarpu lietuviai tapę individualistais, kiekvienas – užsidaręs savyje. Tai rodo didžiulį vyrų egoizmą. Beje, vyrai yra didesni egoistai, nei moterys ir ypač – šeimos atžvilgiu.
  • Socialinė tvarka yra tik vyrų sfera ir pareiga. O socialinės tvarkos Lietuvoje jau nebėra.
  • Viešosios erdvės degradacija. Nepagarbus vieni kitų apkalbinėjimas viešumoje, žiniasklaidoje peržengia visas ribas.
  • Tarptautinių santykių silnumas.
  • Politikos nususimas dėl propasyvinių nuostatų įsigalėjimo (Mantas Adomėnas, Lietuvių emigracija)
 
Kai kurie siūlymai
 • Steigti Tėvystės Institutą (thinkt tank) analogišką kaip www.fatherhoodinstitute.org/about-the-fatherhood-institute
 • Matyt britai turėjo panašias problemas ir todėl įkūrė elitines berniukų mokyklas (Henrikas VI įkūrė Eton), kurių dėka iki šiol į tautos valdymą išeina pilnai paruoštos naujos kartos, gatavos komandos, nauji vieningi lojalių tautai vedlių žiedai.
 • Baltų religijoje būtina teikti didžiulį dėmesį komandiškumui, veislei ir charakteriui – skyrius apie charakterį ir komandiškumą.
 • Danai/skandinavai buvo panašioje situacijoje. Jų pilietininkai-patriotai ėmėsi iniciatyvos ir kartu su princu startavo masinio tautos vertikalaus ir horizontalaus bendradarbiavimo, kooperavimosi akciją: visi bendradarbiauja su visais ir tai daro visais įmanomais būdais.
 • Be to žinodami, kad tautos šaknys – kaime, danai/skandinavai startavo (tuo metu – beprecedentinį) švietimą kaimo ūkininkų vaikams ir taip atsiėmė šalies valdymo postų tinklą, kurį jau buvo užėmę germanai.
 • Sikhai išlikimo dėlei įkūrė savarankišką naują religiją. Sikhai yra labai ryškiai vyriški vyrai.
 • Islamas pasižymi labai aiškia ir stipria socialine doktrina: nėra vaikų namų, senelių namų, elgetų, alkoholizmo, procentinės bankininkystės ir kitų ryškių visuomenės ydų). O žinoma, kad tik vyrai gali sukurti ir palaikyti tokią stiprią visuomeninę tvarką. 
 • Vidutinis vaikų skaičius musulmonų šeimose yra nuo 5 (globaliai) iki 8 (pvz. Prancūzijoje). Tai dar kitu kampu rodo stiprų aktyvųjį vyriškąjį elementą. Moterys paprastai pakankamai tiesiai ir atvirai sako, kad vaikų skaičius šeimoje priklauso nuo vyro galios (autoriteto, resursų užtikrinimo ir tiesiogiai lytinės galios). Didelis vaikų skaičius taip pat rodo, kad vyrai ir visa visuomenė turi ir jaučia stiprią gyvenimo prasmę.
 • Dabartiniai lietuviai dvasiniai vedliai gali ir turi persilieti žiniomis, dalintis tuo ką žino geriausia, mokinti vieni kitus tarpusavyje ir be paliovos. Tik save mokanti organizacija gali nuolat augti ir atlaikyti konkurenciją. Tai ko gero vienintelė išeitis lietuviams.
 • Baltų bendruomenėse turi būti fundamentaliai atstatytos žinios apie šeimą ir teisingus jos santykius. Tai lemtingas klausimas būti-nebūti Baltams. Tuo tikslu būtina padaryti ir nuolat tęsti esminius viso pasaulio geriausių šeimos santykių praktikų tyrimus (ir pirmiausia tų tautų, kurios sėkmingos šeimos prasme) ir perimti (susigrąžinti seniai užmirštus) šeimos santykių, vaikų auklėjimo principus ir dėsnius. Paradoksalu, kad nors šeimos paslapčių išmanymas yra moterų pareiga, tačiau žinių struktūrą, informacijos sistemą geriausiai atstato ir mokymu (mokymo iniciavimu) užsiima vyrai. Baltai turėjo puikią tradicinės šeimos sistemą, labai panašią savo gyliu ir detalumu į geriausius pasaulinius pavyzdžius, tačiau deja jos žodinė tradicija pamiršta ir ją privalome atstatyti.
 • Įvesti (atstatyti) amžino tipo papročius, tokius kaip:
  • svetingumas (Rytų šalyse iš toliau atvykusį svečią laiko lyg karaliumi, o namų šeimininkai elgiasi kaip tarnai), 
  • besąlygiška pagarba tėvams, vyresniesiems, daugiau patyrusiems-žinantiems bei protėviams, 
  • visą šeimų ir bendruomenių laisvą laiką skirti tarpusavio mokymui, patirties perėmimui vieni iš kitų, pamokų įsisavinimui, pamokymams, paauklėjimams, pasakoms (vaikams), legendoms. Taip yra kai kuriose stipriose tautose – tik susitikę jie aktyviai keičiasi patirtimi ir pamokomis, ypač – giminių, namiškių, artimųjų tarpe.
  • kaimynų tarpusavio bendravimo ritualai po darbo ir savaitgaliais (Suomijoje)
  • ir kitus.
 
Kai kurie atviri klausimai lietuviams/baltams vyrams
 • Kokios berniukų (12-19 metų) mokyklos modelis būtų tinkamas lietuviams?
 • Kokia tautos vedlių (kadrų) kalvė mums tinkama?
 • Kokia tautos žynių (kadrų) kalvė mums tinkama?
 • Saulė yra vyriškas elementas ar moteriškas?
 • Mėnulis yra vyriškas elementas ar moteriškas?
Kai kurios išvados:
 • Vyriškumo kodeksas sukurtas ir priimtas kartu galėtų sustiprinti ir koreguoti vyrų elgesį.
 • Išvystyta, plėtojama, palaikoma vyriškumo (indų Šyva, greičiausiai Perkūno) tema yra privaloma bet kurios išvystytos religinės sistemos komponentė (greta moteriškosios). Vyriškumas ir moteriškumas yra didžiausios gamtos paslaptys (kaip teorija) ir tik vyrų – moterų santykiuose slypi esminiai praktiniai tautos išlikimo, šeimos, moralės, vaikų auklėjimo raktai.
 • Vyras yra priežastis ir šeimoje ir tautoje. Vargas tautai ar šeimai, jei vyras nenori būti priežastimi.
 • Tik žynių komandinis darbas su lietuviškomis giluminėmis žiniomis, jų nuolatiniu atnaujinimu gali atgaivinti domėjimąsi lietuvių kalba, norą kalbėti lietuviškai, norą plėsti lietuvių kalbą ir lietuviškai kalbančius žmones.
 • Pagrindinę savo pareigą vyrai gali įgyvendinti tik kartu bendradarbiaudami, vienydamiesi.
 • Dvasinę tautos būklę lemia vyrų elgesys.
 • Pagrindinis principas kurį privalu mums, lietuviams, ir ypač dvasiniams vedliams prisiminti – vyras yra dangiškas elementas, vyras atstovauja Dangų. Žemę valdo Dangaus dėsniai. Žemė yra (turi būti) valdomas elementas, Dangus yra (turi būti) valdantis elementas. Susikoncentravimas tik į žemišką elementą veda į disbalansą, vertybinę ir moralinę griūtį, degradaciją. Tarp Dangaus ir Žemės, Vyro ir Moters turi būti išlaikoma pusiausvyra. Privalome grįžti prie Dangiškos vertikalės, hierarchijos (šventos tvarkos).
 • Tik vyras gali būti dvasininku, šventiku, kunigu, teologu, žyniu (žinių ir informacijos valdytoju), kriviu tikrąja, tiksliąja, griežtąja prasme. Pasaulėžiūros palaikytojai yra tik vyrai. Štai kodėl turime inicijuoti berniukų mokymą, elitines arba specializuotas berniukų mokyklas.
 • Štai kodėl turime inicijuoti Didįjį Išmintingų Vyrų susirinkimą ir tol spręsti pačius svarbiausius tautos klausimus/galvosūkius, kol rasime aiškius, tikslius sprendimus.
 • Lietuviai vyrai vedliai, kriviai ir žyniai privalo kartu išsigryninti vyriškumo temą ir ją vykdyti tobulai.
 


 
Galų gale, jei Jūs nesutinkate su šiuo požiūriu, tai prašome pateikite savo aiškų, įtikinantį, argumentuotą sprendimą lietuvių/baltų išlikimui.
Pildykite šį dokumentą ir Jūs, arba rašykite komentarus apačioje
Tomas@Girdzijauskas.lt
Vilnius-Londonas
KITA NEPERŽIŪRĖTA VERSIJA

Tai tik aksiomos pradžia. Jos turinys bus pildomas ir tobulinimas diskutuojant su skaitytojais. Keletą metų AsLietuvai.org idėjų talkoje tyrinėjus įvairiausius sprendimus, scenarijus ir strategijas Lietuviams ir Lietuvai, o taip pat Rytų Londono Lietuvių bendruomenės diskusijų išdavoje prieinu prie tam tikrų aksiomų:

Įžangų išsakytų Kurtuvėnuose patikslinimas ir praplėtimas. 

Pildykite šį dokumentą ir Jūs, arba rašykite komentarus apačioje

Šis tekstas bus kartais papildomas ne tik skaitytojų, bet ir autoriaus.


Mes, lietuviai/baltai vyrai privalome grįžti prie savo amžinų vyriškųjų pareigų:
 • kartu išsiaiškinti išsigryninti vyriškąsias pareigas
 • ir jas vykdyti (palaikydami vieni kitus šiame procese)

Tautos ir valstybės, kurios vyriškasis elementas yra savo deramoje vietoje – klesti.Pagrindinės amžinos vyriškosios pareigos

yra įvairiai traktuojamos pasaulio tautose, tačiau vienaip ar kitaip jos yra universalios, amžinos ir susiveda į panašų sąrašą.

Štai kai kurios vyrų pareigos (žiūrint iš šalies į vyrus, moterų požiūriu, objektyviai) kaip jas pateikia Artimųjų ir Vidurio Rytų šaltiniai.

Pirmoji pareiga laikoma pačia svarbiausia, šaknine, nes jos nevykdydamas vyras negali vykdyti kitų savo pareigų. Čia trijų pagrindinių pareigų eiliškumas neatsitiktinis.

 • Pirmoji vyro pareiga: AUTORITETAS, NUOMONĖS LYDERIS-VEDLYS.

Vyrai pirmiausia patys sau, tarpusavyje turi aiškintis šias autoritetą ir nuomonės lyderystę kuriančius elementus, kitaip sakant – tai viena didelė tema, viena esminė pareiga apimanti daug persipynusių dalykų. Šis eiliškumas – atsitiktinis:

 • galios šaltinis: vyrai tik apie tai kalbasi tarpusavyje sąmoningai arba ne, visus vyrus visais laikais jungia viena esminė bendravardiklinė tema – galia / jėga / aktyvumas: valios, protinė, valdžios, finansinė, fizinė, lytinė ir t.t. ir panašiai;
  • gyvenimo prasmė arba tikslas (be ko vyrai apskritai negali gyventi);
  • religija, pasaulėžiūra;
  • ideologija, idėjų generavimas, naujovės, inovacijos;
  • vertybės;
  • žinių valdymas, informacijos valdymas;
  • informacijos grynumas arba tiesa (išgrynintas žinojimas, kuriame nėra priemaišų ir kurį visi vienodai priima kaip objektyvų);
  • didysis piešinys;
  • strategija (savo gyvenimo, šeimos, organizacijos/bendruomenės, tautos/valstybės ir net visos žmonijos);
  • kuo abstraktesnio mąstymo lavinimas (psichologai vyriškąjį elementą taip pat įvardina kaip abstraktųjį pradą).  Patys turtingiausi pasaulio vyrai, apskritai  vyriški verslininkai pasižymi ypač gerais matematiniais gebėjimais. Matematika yra pats abstrakčiausias mokslas pasaulyje.
  • pasaulio sandaros/struktūros, Dangaus ir Žemės paslaptys;
  • protinių galių lavinimas;
  • valia;
  • valdžia, vadovavimas, vedliavimas;
  • energija (jos medžiojimas, išlaikymas, naudojimas);
  • aktyvumas;
  • transformacijas (pradžios ir pabaigos, apsėklinimo ir mirties),
  • daugybė kitų panašių susijusių vyriškų temų.
 • Antroji vyro pareiga: RESURSŲ ŠEIMAI (arba/ir tautai) TIEKIMAS, savęs ir šeimos išmaitinimas, pinigų uždirbimas. Jei vyras nesugeba išlaikyti šeimos – jis negerbia pats savęs, jis žlunga iš vidaus. Vyriškumo autoritetai teigia, kad vyras besąlygiškai privalo išmaitinti šeimą ir tik jo asmeninės problemos kokia kaina tai daro. Vyras turi suprati, kad normaliai moteriai nėra ir neturi būti įdomu kaip vyras išgauna pajamas. Šiuo klausimu vyras negali turėti jokių pasiteisinimų sau.
 • Trečioji vyro pareiga: BIOLOGINIS PATINAS (apvaisintojas). Į šią pareigą patenka ir teisingas elgesys su moterimi bei vaikais. Tradicinės teisingos šeimos modelyje ir intymumo dėsniuose yra svarbus niuansas – intymus suartėjimas yra vyro pareiga, bet ne teisė! Vyras turi artintis prie moters tik tuomet, kai moteris to nori, kai ji rodo meilumo ir lipšnumo ženklus. Tuomet didesnis malonumas abiems. Tuomet stipresnis psichologinis ryšys tarp vyro ir moters. Tuomet vyro sveikata stipresnė. Tuomet vaikai gimsta sveikesni.

Kai kurie svarbūs komentarai, paaiškinimai, praplėtimai

 • Artimųjų Rytų šalyse jei vyras yra autoritetas – moteris nori tekėti už jo, nors kitos jo pozicijos/pareigos tuo momentu gali būti ir silpnesnės.
 • Indų senuose išminties tekstuose teigiama, kad grynojo vyriškumo ir grynojo moteriškumo pažinimas – tai raktas į visas Dangaus ir Žemės, gyvenimo/gyvybės ir mirties, teorijos ir praktikos paslaptis, todėl vyriškumas ir moteriškumas yra ypatingos, aukštos temos pažengusiems.
 • Vyrų stiprioji pusė (ir silpnoji, jei nevykdoma; savotiška nuodėmė visuomenės atžvilgiu) yra potencialus gebėjimas bendradarbiauti net jei vyrai/patinai tarpusavyje yra konkurentai dėl socialinių pozicijų, pajamų ar patelių. Tik vyrų bendradarbiavimo pagrindu įmanoma santarvė ir klestėjimas tautoje, valstybėje, visuomenėje, organizacijoje, bendruomenėje, giminėje ir šeimoje. Tik vyrų ryšys struktūruoja visuomenę. Tik vyrų vienybės dėka įmanoma visuomeninė (socialinė) tvarka. Gamta taip sukūrusi, kad moterys negali būti vieningos. Tą rodo anytos ir marčios reiškinys, tai nuoširdžiai pripažįsta pačios moterys. Jos nuolat konkuruoja dėl vyrų dėmesio. Be to vyrų pasaulyje yra mažiau, moterų apie 250.000.000 daugiau. Moterys gali įsijungti į visuomenę tik per vyrus, per ryšį su vyru. Visuomenė, viešoji erdvė apskritai yra vyrų dominija, šeima-namai yra moterų dominija.
 • Rusiškai vyrų bendradarbiavimas taikliai vadinamas разумное сотрудничество. (Prašau pasiūlykite analogišką taiklų lietuvišką įvardinimą, jei galite).
 • Tik bendradarbiaudami ir persiliedami žiniomis vyrai gali kartu atskleisti pasaulėžiūros paslaptis, išlaikyti stiprią funkcionuojančią, gyvybingą religinę sistemą. Nuolatinis  Dangaus ir žemės paslapčių atnaujinimas, pastovios pastangos, nuolatinis darbas turi vykti bet kurioje religinėje sistemoje. Jei vyrai nemoka bendradarbiauti – pasaulėžiūrinė sistema neįmanoma (užsimiršta, degraduoja, vertybės devalvuoja) ir atvirkščiai – tik darbas su pasaulėžiūrinė sistemos palaikymu, nuolatinių gryninimu veda į vyrų susikalbėjimą. Šie du klausimai yra neatsiejami ir beveik tapatūs.
 • Vyrams skirtingai nei moterims yra ypatingai aštrus gyvenimo prasmės, tikslo klausimas. Jis toks aštrus, kad vyras netekęs darbo/veiklos, sutuoktinės, visuomeninės pozicijos per keletą parų krenta į depresiją (vyro olą) ir jį sunku iš ten ištraukti. Vyro psychė yra “kieta“ kaip grūdintas plienas, tačiau trapi ir galinti palūžti. Moteris yra lanksti ir todėl gyvena ilgiau.
 • Šeimos statusą visuomenėje lemia vyro elgesys arba dorovingumas, bet ne moters. Analogiškai ir tautos statusą pasaulyje lemia vyrų elgesys.
 • Vyro pavyzdys šeimoje lemia vaikų religingumą-pasaulėžiūrą, bet ne motinos.
 • Su moterimis tiesioginių ar rimtesnių problemų nėra – moterys ir taip yra pažangesnės, pareigingesnės, potencialiai geresnės būtybės. Tik vyrai žudo, prievartauja, vagia, plėšia, kariauja, medžioja, žvejoja ir rizikuoja gyvybe arba sveikata. Moterims tai retai ateina į galvą, nes priešinga jų instinktui.
 • Švietime, auklyboje, lavinime ir ugdyme pagrindinė problema vėlgi yra berniukų auklėjimas. Mergaitės ir taip geriau mokosi, yra pažangesnės. Moterys negali susitvarkyti su berniukais mokyklose, motina negali auklėti sūnaus. Jei švietimo sistemoje pradeda trūkti vyrų – visai švietimo sistemai kyla labai didelių problemų. Yra ištirta, kad moterys mokytojos nėra autoritetas berniukams, kad mokytojai vyrai žymiai geriau mokina berniukus ir atvirkščiai – mergaitės geriau mokosi iš moterų mokytojų.
 • Gamta taip sukūrusi moterį, kad joje ir taip į vidų įdėtos visos reikalingos savybės ir gimus vaikui galutinai prasiskleidžia visas moteriškumas, viskas ko reikia moters/motinos vaidmeniui atlikti. Todėl kai kuriose tautose sakoma, kad moteris apskritai neturi pareigų vyrui, nes ji ir taip pareiginga. Tačiau su vyrais visiškai kitokia situacija – norėdamas jaustis lygiaverčiu greta moters vyras turi nuolat aštrinti savo protą, nuolat dirbti su savimi, savo sąmonės galių lavinimu, charakterio grūdinimu ir valios stiprinimu. Tautos klestėjimui visi vyrai turi dirbti rimtą bendrą darbą.
 • Dangaus dėsniai yra vyriškasis elementas.
 • Vyrų pareiga – susivienijimas. Tik jie tai gali padaryti visuomenėje/tautoje. Jei jie nevieningi – visuomene/tauta žlugs. Jei vyrai vieningi – visuomenė/tauta neiveikiama. Jie turi vienytis mąstyme,  noruose, tiksluose, siekiuose, mintyje. Atkreipkite dėmesį – stipriose klestinčiose ir plintančiose tautose vyriškasis pradas aiškus ir ryškus. Žlungančiose – nusilpęs.
 • Vyrų ir ypač potencialiai aktyviausių, produktyviausių vyrų smegenims, protams būtinas ypatingas maistas – įkvepianti, įdomi, koncentruota, nepaliaujamai nauja, tekanti filosofija, vis nauji vaizdiniai. Šio vaizdinių maisto kokybė turi nuolat augti. Šiam tikslui būtina nacionalinė filosofinė/išminties mokykla, protų centras, aukščiausio lygio mokslo centras – nuolatinis kokybiškų žinių kultivavimas.

Vyras ir moteris – Dangus ir Žemė

 • Kas yra Gamta – žemė ar dangus?
 • Kai lietuviai ir lietuvės kalba apie Gamtos argumentą (apeliacija į Gamtą) – dažniausiai kalbama apie gamtą tik kaip apie moteriškąjį pradą, Žemę.
 • Tačiau tauta, kuri nesilaiko Dangaus įsakymų, netenka savo žemės.
 • Dangaus Tėvas kuria/emanuoja Šviesą ir įsakymus, o Motina Žemė gimdo butybes, kurių išgyvenimui reikalinga ne tik duona, bet ir dangiški vaizdiniai (žinios, mokslas, šviesa). Nė vienas augalas negali išgyventi be šviesos.
 • Būtybė ir tauta gali būti laiminga ir klestėti tik pusiausvyroje tarp Dangaus ir Žemės, tarp vyriškojo ir moteriškojo pradų.
 • Ryšys tarp būtybių ir pirmiausia tarp vyro ir moters, (Dangaus ir Žemės) yra pats trokštamiausias malonumas.
 • Stokojant ryšio sutrinka vaikų auklėjimo turinys ir visos švietimo sistemos šaknis. Švietimas yra vienintelis sprendimas visoms visuomenės (socialinems) problemoms.
 • Pagrindinis švietimo elementas – klausymas/klusnumas (tikėjimas) iš mokinio ir paslapčių atidavimas (pasiaukojantis  rūpestingumas) iš žinančiojo.
 • Pati sąvoka “švietimas“ – nuo žodžio šviesa. Šviesa yra dangiškas elementas, o ne žemiškas.
 • Tik teisingi, tiesos žodžiai sutaiko kairę ir dešinę. Tik išgrynintas (dvasinis) mokymas sprendžia visus Tautos iššūkius.
 • Dangaus dėsnių laikymasis – tai vyriškojo elemento vietos, rolės ir pareigų atstatymas.
 • Dangaus dėsnių laikymasis – tai grįžimas prie doros, amžinųjų vertybių, dvasingumo (arba parinkite savo žodžius šiems dalykams įvardinti).

Lietuvių/baltų vyrų būklė ir iššūkiai

 • Lietuviai/baltai nyksta pavojingu greičiu, vaikų gimstamumas Lietuvoje jau ties demografinės agonijos riba (1.3 vaiko šeimoje), mums gresia Prūsų likimas ir mes privalome susiimti ir kažką daryti iš esmės.
 • O ką konkrečiai daryti – tiems kam nuoširdžiai rūpi lietuvių/baltų likimas būtina tartis, būtina ieškoti bendrų sprendimų. Mes privalome vienytis sukandę dantis, vienytis bet kokia kaina, kitaip liksime tik išnykusių tautų sąraše.
 • Pagrindinė mūsų problema – vyrų nevyriškumas – rodo apskritai visos tautos moralinį ir energetinį nusilpimą, nes tik vyrai yra aktyvusis pradas, energijos galios išgavėjai-generatoriai. Visuomenės ir Tautos galia ir vyriškumas – neatsiejami.
 • Ko gero pati didžiausia lietuvių ir gudų problema – pasaulinis vyrų išėjimo (suicidų) rekordas. Būtent tai aiškiausia rodo, kad tauta/visuomenė giliai serga, kad būtent vyruose yra problemos šaknys bei sprendimai.
 • Jei mes būtumėm nuoširdūs sau tai visiems savo vaikams turėtumėm sakyti – “vaikeli kuo greičiau bėk iš šitos šalies, kur nepaisoma įstatymų ir kurioje yra pasaulinis savižudybių rekordas, nes tai save susinaikinanti šalis“. Gaila ir deja tai yra mūsų Tėvynė.
 • Tyrimai Latvijoje parodė, kad yra daugybė universitetus baigusių puikių merginų, tačiau jos neturi už ko tekėti, nes vyrų trūksta, jų tiesiog nebėra fiziškai. Emigracijos dėsniai rodo, kad emigracija prasideda tada, kai masiškai pajuda moterys. Šiuo atveju moterys pajuda tuomet, kai vyrų masės, vyrų energijos kiekio pirmojoje (emigracijos kilmės) šalyje jau nebepakanka.
 • Lietuvos moterys aiškiai sako, kad pažinčių procese, šokiuose lietuviai vyrai nebeturi galios, nemoka nei kalbinti, nei flirtuoti, neturi džiaugsmingumo ir jumoro, juos lengvai savo ryžtingu elgesiu nukonkuruoja užsieniečiai. Lietuvės (ir latvės) moterys tiesiog neturi ką daryti norėdamos turėti vaikų ir pilnavertį šeimyninį gyvenimą – jos priverstos rinktis užsieniečius.
 • Lietuvių vyrų ištižimą rodo kiti pavyzdžiai:
  • Karininkai skundžiasi, kad į armiją iš mokyklos atėję vaikinai yra išlepę, iš jų nieko neįmanoma padaryti.
  • Lietuvos armijos degradavimas ir išnykimas.
  • Esminius vyriškus Valstybės postus periminėja moterys: gynybos (krašto apsaugos), Valstybės Gynimo tarybos, nekalbant apie kitus pačius svarbiausius Valstybės postus. Deja tai todėl, kad vyrų (nekalbant apie tikrus vyrus) tiesiog nebėra, nėra iš ko rinktis.
  • Nesugebėjimas susitarti, bendradarbiauti, veikti komandiškai. Kiekvienam protingam vyrui aišku, kad didelė energija, didelis grobis, didelis klestėjimas, didelis malonumas pasiekiamas tik komandinėmis pastangomis ir partnerysčių dėka. Vienas lauke – ne karys. Tuo tarpu lietuviai tapę individualistais, kiekvienas – užsidaręs savyje. Tai rodo didžiulį vyrų egoizmą. Beje, vyrai yra didesni egoistai, nei moterys ir ypač – šeimos atžvilgiu.
  • Socialinė tvarka yra tik vyrų sfera ir pareiga. O socialinės tvarkos Lietuvoje jau nebėra.
  • Viešosios erdvės degradacija. Nepagarbus vieni kitų apkalbinėjimas viešumoje, žiniasklaidoje peržengia visas ribas.
  • Tarptautinių santykių silnumas.
  • Politikos nususimas dėl propasyvinių nuostatų įsigalėjimo (Mantas Adomėnas, Lietuvių emigracija)

Kai kurie siūlymai

 • Steigti Tėvystės Institutą (thinkt tank) analogišką kaip www.fatherhoodinstitute.org/about-the-fatherhood-institute
 • Matyt britai turėjo panašias problemas ir todėl įkūrė elitines berniukų mokyklas (Henrikas VI įkūrė Eton), kurių dėka iki šiol į tautos valdymą išeina pilnai paruoštos naujos kartos, gatavos komandos, nauji vieningi lojalių tautai vedlių žiedai.
 • Baltų religijoje būtina teikti didžiulį dėmesį komandiškumui, veislei ir charakteriui – skyrius apie charakterį ir komandiškumą.
 • Danai/skandinavai buvo panašioje situacijoje. Jų pilietininkai-patriotai ėmėsi iniciatyvos ir kartu su princu startavo masinio tautos vertikalaus ir horizontalaus bendradarbiavimo, kooperavimosi akciją: visi bendradarbiauja su visais ir tai daro visais įmanomais būdais.
 • Be to žinodami, kad tautos šaknys – kaime, danai/skandinavai startavo (tuo metu – beprecedentinį) švietimą kaimo ūkininkų vaikams ir taip atsiėmė šalies valdymo postų tinklą, kurį jau buvo užėmę germanai.
 • Sikhai išlikimo dėlei įkūrė savarankišką naują religiją. Sikhai yra labai ryškiai vyriški vyrai.
 • Islamas pasižymi labai aiškia ir stipria socialine doktrina: nėra vaikų namų, senelių namų, elgetų, alkoholizmo, procentinės bankininkystės ir kitų ryškių visuomenės ydų). O žinoma, kad tik vyrai gali sukurti ir palaikyti tokią stiprią visuomeninę tvarką.
 • Vidutinis vaikų skaičius musulmonų šeimose yra nuo 5 (globaliai) iki 8 (pvz. Prancūzijoje). Tai dar kitu kampu rodo stiprų aktyvųjį vyriškąjį elementą. Moterys paprastai pakankamai tiesiai ir atvirai sako, kad vaikų skaičius šeimoje priklauso nuo vyro galios (autoriteto, resursų užtikrinimo ir tiesiogiai lytinės galios). Didelis vaikų skaičius taip pat rodo, kad vyrai ir visa visuomenė turi ir jaučia stiprią gyvenimo prasmę.
 • Dabartiniai lietuviai dvasiniai vedliai gali ir turi persilieti žiniomis, dalintis tuo ką žino geriausia, mokinti vieni kitus tarpusavyje ir be paliovos. Tik save mokanti organizacija gali nuolat augti ir atlaikyti konkurenciją. Tai ko gero vienintelė išeitis lietuviams.
 • Baltų bendruomenėse turi būti fundamentaliai atstatytos žinios apie šeimą ir teisingus jos santykius. Tai lemtingas klausimas būti-nebūti Baltams. Tuo tikslu būtina padaryti ir nuolat tęsti esminius viso pasaulio geriausių šeimos santykių praktikų tyrimus (ir pirmiausia tų tautų, kurios sėkmingos šeimos prasme) ir perimti (susigrąžinti seniai užmirštus) šeimos santykių, vaikų auklėjimo principus ir dėsnius. Paradoksalu, kad nors šeimos paslapčių išmanymas yra moterų pareiga, tačiau žinių struktūrą, informacijos sistemą geriausiai atstato ir mokymu (mokymo iniciavimu) užsiima vyrai. Baltai turėjo puikią tradicinės šeimos sistemą, labai panašią savo gyliu ir detalumu į geriausius pasaulinius pavyzdžius, tačiau deja jos žodinė tradicija pamiršta ir ją privalome atstatyti.
 • Įvesti (atstatyti) amžino tipo papročius, tokius kaip:
  • svetingumas (Rytų šalyse iš toliau atvykusį svečią laiko lyg karaliumi, o namų šeimininkai elgiasi kaip tarnai),
  • besąlygiška pagarba tėvams, vyresniesiems, daugiau patyrusiems-žinantiems bei protėviams,
  • visą šeimų ir bendruomenių laisvą laiką skirti tarpusavio mokymui, patirties perėmimui vieni iš kitų, pamokų įsisavinimui, pamokymams, paauklėjimams, pasakoms (vaikams), legendoms. Taip yra kai kuriose stipriose tautose – tik susitikę jie aktyviai keičiasi patirtimi ir pamokomis, ypač – giminių, namiškių, artimųjų tarpe.
  • kaimynų tarpusavio bendravimo ritualai po darbo ir savaitgaliais (Suomijoje)
  • ir kitus.

Kai kurie atviri klausimai lietuviams/baltams vyrams

 • Kokios berniukų (12-19 metų) mokyklos modelis būtų tinkamas lietuviams?
 • Kokia tautos vedlių (kadrų) kalvė mums tinkama?
 • Kokia tautos žynių (kadrų) kalvė mums tinkama?
 • Saulė yra vyriškas elementas ar moteriškas?
 • Mėnulis yra vyriškas elementas ar moteriškas?

Kai kurios išvados:

 • Vyriškumo kodeksas sukurtas ir priimtas kartu galėtų sustiprinti ir koreguoti vyrų elgesį.
 • Išvystyta,  plėtojama, palaikoma vyriškumo (indų Šyva, greičiausiai Perkūno) tema yra privaloma bet kurios išvystytos religinės sistemos komponentė (greta
  moteriškosios). Vyriškumas ir moteriškumas yra didžiausios gamtos paslaptys (kaip teorija) ir  tik vyrų – moterų santykiuose slypi esminiai praktiniai tautos išlikimo, šeimos, moralės, vaikų auklėjimo raktai.
 • Vyras yra priežastis ir šeimoje ir tautoje. Vargas tautai ar šeimai, jei vyras nenori būti priežastimi.
 • Tik žynių komandinis darbas su lietuviškomis giluminėmis žiniomis, jų nuolatiniu atnaujinimu gali atgaivinti domėjimąsi lietuvių kalba, norą kalbėti lietuviškai, norą plėsti lietuvių kalbą ir lietuviškai kalbančius žmones.
 • Pagrindinę savo pareigą vyrai gali įgyvendinti tik kartu bendradarbiaudami, vienydamiesi.
 • Dvasinę tautos būklę lemia vyrų elgesys.
 • Pagrindinis  principas kurį privalu mums, lietuviams, ir ypač dvasiniams vedliams prisiminti – vyras yra dangiškas elementas, vyras atstovauja Dangų. Žemę
  valdo Dangaus dėsniai. Žemė yra (turi būti) valdomas elementas, Dangus yra (turi būti) valdantis elementas. Susikoncentravimas tik į žemišką elementą veda į disbalansą, vertybinę ir moralinę griūtį, degradaciją. Tarp Dangaus ir Žemės, Vyro ir Moters turi būti išlaikoma pusiausvyra. Privalome grįžti prie Dangiškos vertikalės, hierarchijos (šventos tvarkos).
 • Tik  vyras gali būti dvasininku, šventiku, kunigu, teologu, žyniu (žinių ir informacijos valdytoju), kriviu tikrąja, tiksliąja, griežtąja prasme. Pasaulėžiūros palaikytojai yra tik vyrai. Štai kodėl turime inicijuoti berniukų mokymą, elitines arba specializuotas berniukų mokyklas.
 • Štai kodėl turime inicijuoti Didįjį Išmintingų Vyrų susirinkimą ir tol spręsti pačius svarbiausius tautos klausimus/galvosūkius, kol rasime aiškius, tikslius sprendimus.
 • Lietuviai vyrai vedliai, kriviai ir žyniai privalo kartu išsigryninti vyriškumo temą ir ją vykdyti tobulai.

 


Medžiaga, su kurią verta susipažinti:

 


Galų gale, jei Jūs nesutinkate su šiuo požiūriu, tai prašome pateikite savo aiškų, įtikinantį, argumentuotą sprendimą lietuvių/baltų išlikimui.

Pildykite šį dokumentą ir Jūs, arba rašykite komentarus apačioje

Tomas@Girdzijauskas.lt
Vilnius-Londonas


KOMENTARAI IŠ KITŲ ŠALTINIŲ

Darius Ambrazas
Labai rimta tema. Deja, būtent lietuvių vyram gali būti per sunki, moterim manau lengvesnė, jos yra tikrai dabar stipresnės. Gal laikina? Su tokiais emigracijos tempais, savęs kaip tautos niekinimu, būsimo “juodų“ žmonių antplūdžio į Lietuvą(juk greit ims trūkti darbo jėgos čia). Jau dabar yra didelis maišymasis. Ar baltai atsilaikys? Latviai jau dabar smarkiai asimiliuoti, panašu, kad sparčiai nyksta, prūsų senai nėra, baltų žemės padalintos, liko nedideli likučiai slavų apsuptyje, o mes jiems tikrai nesam labai reikalingi, tik trukdom būdami tokioj geroj geografinėj Europos vietoj. Žiauru, bet gali būti, kad už dviejų-trijų kartų šia tema liks diskutuoti jau tik kitų tautų istorikams, kalbininkams ar filosofams apie baltus kaip apie čia gyvenusius ir išnykusius. Arba išeitis- mažų tautų-didelis nacionalizmas. Tik taip galima išlikti. Jei nemoka tauta savarankiškai išgyventi pati- turi skubiai to mokintis iš žydų. Lietuviai nori būti lietuviais dar bent šimtą, o gal tūkstantį metų ? Klausimas.

Darius Ambrazas
Nuo auklėjimo vaikų reik pradėti. Daugiau parašykit tokiom temom dar. Labai įdomu. Vien šitos temos iškėlimas labai sveikintinas. Dėl vyriškumo ir baltų išlikimo? Gaivinimo? Skleiskit tokias mintis toliau. Turit plačią auditoriją. Galbūt ir tikrai čia sudėliotos mintys teisingos. Argumentai yra įtikinantys. Reik diskusijos. Galbūt dar neatsirado drąsių žmonių, kurie taip taikliai rašytų apie ką kažkodėl “nepatogu“ kalbėt atvirai. Ne visiem patinka kai akivaizdžiai paliečiamas atviras nervas. Populiaru dabar būti niekieno- tiesiog pasaulio piliečiu, o iš tiesų keliauti paskui pinigus ar geidžiamą lengvesnį gyvenimą ilgainiui išbarstant savo genus kitom “pažangesnėm“ ar turtingiau gyvenančiom, tačiau mums svetimom civilizacijom. Nėra dar populiaru ir skatinti vyrus būti vyriškais, juk dabar feminizmas ima viršų, jo juk visi bijo. Būtina mokintis iš kitų tautų sveiko nacionalizmo, stiprinti savas tautiškas lietuviškas tradicijas. Reikėtų šitą straipsnį kiek galima plačiau viešinti, kalbėt apie tai. FB viena iš tų vietų kur gali padiskutuoti tokių idėjų šalininkai, “lietuviška“ žiniasklaida ir TV tyčia ar ne, bet formuoja neigiamą psichologinę atmosferą Lietuvoj, taip skatinama emigraciją ir kas gali paneigti, kad šita teritorija taip nėra tuštinama kryptingai- už mūsų juk Kaliningradas, mes jau esam ant kelio savo agresyviam priešininkui su kuriuo Lietuva vienaip ar kitaip konkuravo gerus 800 metų. Kam priklauso mūsų žiniasklaida dabar? Naivu galvoti, kad viskas vyksta tik netyčia ir savaime, be jokio kišimosi iš išorės. Visi sprendžia visų pirma tik savo geopolitinius interesus. Tos dvi mažutės baltų tautelės tikrai niekam kitiem nereikalingos ir niekas nesirūpins jų išlikimu, o kam tai kitiem turi rūpėti?

Tomas Jonas Girdzijauskas Stebiuosi, kad straipsnis (ir kituose komentaruose) sukėlė audringas ir prieštaringas reakcijas. Kiek jau supratau – tai labai jautri tema. Nors girdėjau labai įdomias ir įvairias nuomones, visgi klausimo aptarimas bei sprendimo paieška, mano manymu, dar nepajudėjo pirmyn. Mano nuomone, svarbus raktinis elementas ( o gal būt ir sprendimas arba net paradigminis lūžis) – stiprios berniukų mokyklos (arba net tinklo) steigimas. Stiprios tautos / valstybės turi tokias mokyklas ir gerai supranta jų svarbą. Aišku reikia pradėti nuo programos kūrimo (arba perėmimo).

Vladas Sapranavičius
Kvestionuoju pagrindinį tikslą, kad galėčiau suvokti jo svarbą. Kodėl baltams reikia išlikti? Tarkime, kitame įsikūnijime būsiu indas, kinas ar arabas ir net nežinosiu, kad tokie baltai kada nors kur nors egzistavo. Tad kodėl reikia rūpintis jų išlikimu?

Marius Skrupskis
Visiškai sutinku dėl švietimo sistemos, ją reikia kardinaliai keisti ir netik sukurti įstaigą ruošti atskirai berniukus, aplamai bendrąją švietimo sistemą, gal netgi nuo darželio, manau tik taip įmanoma išugdyti gera kartą. O dėl baltų tautos išlikimo, laikausi Vlado pozicijos, kodėl turime dantis ir ragus atstatę kovoti už tautą? Jei dabartinis vyras egoistiškai koncentruojasi i save tai ar bendras vyru koncentravimasis i sąvą tautą irgi nebus egoistiškas pasaulio/žmonijos atžvilgiu, kaip dabar yra tautos atžvilgiu?

Donatas G
Perskaiciau tavo laaabai ilga straipsni “Pareiga atstatyti Baltu vyriskuma“. Labai galingas, mano galva, straipsnis, turintis didele perspektyva ir fundamentini pagrinda musu begriunancioje valstybeje.

 

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: